Informace a učitelé VO

Priority současné výtvarné výchovy

Vytvářet a uplatňovat aktivní vztah ke světu
Podporovat schopnost komunikace
Všestranně rozvíjet tvořivé myšlení
Kultivovat výtvarný projev

 

Další priority

Hledání myšlenkové i výtvarné cesty
Respekt k myšlení a cítění jednotlivce
Vytváření a uplatňování aktivního vztahu k místu, kde žijeme
Integrace přínosu přírodovědných a humanitních oborů
Zaměřenost na přidanou hodnotu různého významu a hodnoty

  • úvahy o kořenech bytí a o lidské společnosti
  • poznávání okolního světa a vztah k němu
  • poznávání sebe sama a vlastní situace
  • uvědomění si propojenosti s prostředím, ve kterém žijeme, vlivu člověka na prostředí a naopak

 K čemu směřovat, co je pro nás důležité

Nové poznatky a dojmy - obohacení osobnosti
Nové obsahové a formotvorné podněty – impulsy vyvolané proměnami současného výtvarného umění a výtvarné pedagogiky
Praktické činnosti doplňuje teoretické vzdělání, kontakty s výtvarným uměním
Aktivní rozvoj smyslového vnímání a citové i rozumové poznávání světa – otevírat žákům oči, aby dokázali objevovat tvář světa a v ní podněty k přemýšlení, klást si otázky a hledat odpovědi
Hledání svého vnitřního světa, vyjádření pocitů a myšlenek
Podporovat potřebu výtvarně se vyjadřovat
Vnímavost pro tvář všedního dne a pro její proměny, schopnost dívat se pod povrch věcí a jevů, aktivně k nim přistupovat a mít odvahu hledat a experimentovat
Vědomí propojenosti, vědomí souvislostí

Naše nabídka navíc

Nadstandardní hodinová dotace, projektové a problémové vyučování
Zaměřenost na přidanou hodnotu
Materiální podmínky – ateliery, keramická dílna s pecí a kruhem, fotokomora, videostudio
Možnost prezentace – školní galerie Duhová paleta
Výtvarné kurzy, exkurze, návštěva výstav (i s programem)
Spolupráce s Galerií umění Karlovy Vary

 

Naším cílem je rozvoj předpokladů a schopností žáka Nejde o dosažení,
ale o neustálé směřování k dosažení klíčových kompetencí

Kompetence k umělecké komunikaci

Žák disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření
Nabízíme žákům škálu výtvarných technik a postupů k využití výtvarného jazyka, jako svébytného prostředku komunikace
Vedeme k hledání a objevování výrazových možností vyjadřovacích prostředků, ke spontánnímu a současně esteticky působivému projevu
Podporujeme tvořivost žáků a jejich osobnostní projev

Žák proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu
Nabízíme aktivní setkávání s uměleckými díly – prostřednictvím reprodukcí, ale podle možnosti i originálů
Seznamujeme žáky s českým i světovým výtvarným uměním, aktivně hledáme souvislosti, inspiraci a asociace (navštěvujeme výstavy s doprovodným programem v Galerii umění Karlovy Vary, podle možností i výstavy v jiných městech)
Využíváme nabídky Galerie KV k účasti našich žáků ve společných projektech

Kompetence osobnostně sociální

Žák prostřednictvím soustavné umělecké činnosti disponuje pracovními návyky, které spoluvytvářejí jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci
Volíme vhodnou motivaci, abychom probouzeli zájem o zvolené téma, o svět s jeho souvislostmi a vztahy a podpořili potřebu žáka výtvarně se vyjadřovat
Směřujeme žáky k tomu, aby dokázali obhájit svůj tvůrčí záměr
Vedeme žáky k vytváření a uchování odpovídajícího pracovního prostředí (přiměřené čerpání materiálu, účelné rozložení materiálu, nástrojů a pomůcek na pracovní ploše, zodpovědné a samostatné zacházení se svěřeným materiálem a jeho úklid po skončení práce)

Žák se účelně zapojuje do společensko uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji zodpovědnost za společné dílo
Vedeme žáky ke spolupráci s ostatními, tolerantnímu přístupu k názorům i výtvarným projevům druhých
Usměrňujeme komunikaci mezi účastníky výtvarně výchovného procesu, otevíráme dialog, ve kterém respektujeme postoje žáků a podporujeme svobodné rozvíjení jeho myšlenek

Kompetence kulturní

Žák je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence
Spoluvytváříme schopnost skrze sám sebe vnímat, pozorovat okolní svět a rozumět mu, chápat podněty a skutečnosti ve vzájemných vztazích
Vedeme k uplatnění jeho neopakovatelných vztahů ke světu
Žák aktivně přispívá k vytváření i uchovávání uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším generacím
Pomocí projektového a problémového vyučování, dialogu, motivačního rozhovoru a při návštěvách kulturních institucí podněcujeme zájem a aktivní přístup k výtvarnému umění a k celé oblasti výtvarné kultury.

 

Pedagogové:

Mgr. Jitka Barochová | 353 447 014 | Šmeralova 15 - atelier přízemí | PO, ÚT, ST, ČT

Mgr. Vladimír Hrebeňák | 353 447 025 | Šmeralova 15 - 1. patro | PO, ÚT, ČT, PÁ 

Mgr. Petra Krajsová | 353 447 025 | Šmeralova 15 - 1. patro | PO - PÁ

Jana Lewi | 353 447 025 | Šmeralova 15 - 1. patro | ST, ČT, PÁ

Časy odpolední výuky v ZUŠ - výtvarný obor 2021/2022

Mgr. Petra Krajsová:
PO -  10:55 - 13:30, 14:00 - 16:15 - II.st. Atelier II.
ÚT - 13:15 - 15:30- II.st. Atelier II.
15:35 - 17:50 - VIDEOSTUDIO
ST -  12:30 - 14:00 - II.st. Atelier II.
ČT - 10:55 - 13:30, 14:00 - 16:15 - II.st. Atelier II.
Pá - 08:00 - 10:45 - II.st. Atelier II.

 

Tags:

Bakaláři

logo baka web

logo baka web

Galerie Duhová paleta

Karlovarský skřivánek

fb logo

forte

cukv

kv podsebe 50

School TV

Novinky