Dodatek k řádu školní jídelny – Org. řád školy, složka 10

 

Školní jídelna především zabezpečuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

 

1. Provozní doba

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:30 do 15:00.

Provoz školní jídelny je uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin. Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky.

Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování od 11:30 do 14:00.

 

2. Identifikace strávníků

V jídelně je provozován objednávkový kreditní systém stravování. Strávníci se identifikují laminovanou stravovací kartou nebo čipem. Karta (čip) je nepřenosná a je platná po celou dobu stravování.

 

3. Přihlášení ke stravování

Ke stravování je nutno se přihlásit písemnou přihláškou u vedoucí školní jídelny.

Na začátku stravování je nutno zaplatit zálohu (jistinu) - záloha se počítá z ceny stravného (dle kategorie) x 30dnů

1. kategorie (7 - 10 let)

600,- Kč (20,- Kč x 30)

2. kategorie (11 - 14 let)

600,- Kč (20,- Kč x 30)

3. kategorie (15 a více let)

690,- Kč (23,- Kč x 30)

Zaměstnanci

690,- Kč (23,- Kč x 30)

Cizí strávníci

1.380,- Kč (60,- Kč x 23)

                                

Je nutno zakoupit identifikační kartu nebo identifikační čip:

Cena karty 35,- Kč  (+ pouzdro 35,- Kč)

Cena čipu 115,- Kč

 

Identifikační kartu nebo čip je možno používat po celou dobu školní docházky. Samozřejmě za předpokladu, že žák kartu nebo čip neztratí nebo nezničí. V tom případě si musí zakoupit novou kartu nebo čip. Čip po zakoupení lze vrátit po ukončení docházky do ŠJ, nepoškozený, funkční.Laminátová karta zůstává v trvalém vlastnictví, nevrací se, hotovost se nevyplácí.

 

4. Přihlašování a odhlašování obědů

Jídelní lístek je vyvěšen s týdenním předstihem, aby si strávníci mohli včas objednávat prostřednictvím objednacího boxu.

Strava se přehlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13:45. Pomocí karty (čipu) si strávník může vybrat oběd ze dvou nabídek :

oběd č.1                jsou obědy pro žáky věkové skupiny 7 - 10 let

oběd č.2                jsou obědy pro žáky věkové skupiny 11 - 14 let a věkové skupiny 15 a více let

Strava se odhlašuje nejpozději do 8:00 hodin ráno odhlašovaného dne a to buď telefonicky, nebo osobně.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy, oběd propadá bez náhrady.

 

5. Úhrada a vyúčtování stravného

Po uplynutí měsíce zaplatí strávník za skutečně odebrané obědy a tím se přihlásí na nový měsíc. Záloha (jistina), zaplacená na začátku stravování, bude vyúčtována na konci školního roku, poslední týden v červnu, převodem na konto, nebo vyzvednutí (předání žákovi) v hotovosti proti podpisu. V případě, že strávník ukončí stravování dříve než v červnu, bude mu záloha vyúčtována dříve.

V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta. Strávník je vyloučen.

Možnosti placení stravného jsou:

a) inkasním příkazem

b) složenkou

c) fakturací cizím strávníkům

Ceny karet a sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů.

 

6. Odběr obědů

Odběr oběda je možný pouze v době pobytu ve škole.

Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může oběd odnést v jídlonosiči, v případě, že nestihl oběd odhlásit. Další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zákonný zástupce) stravu nemůže odebrat a obědy odhlásí.

Výdej oběda do jídlonosiče pro nemocné žáky probíhá před zahájením hlavního výdeje, odnesený objed bude odnesen v čistém vlastním jídlonosiči a odpovědnost přebírá na svou zodpovědnost odnášející.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.

 

Bez stravovací karty (čipu) nebude oběd vydán. Pokud strávník kartu (čip) zapomene, bude mu po ověření údajů v kanceláři ŠJ vydán náhradní doklad.

 

Pro cizí strávníky je vymezena doba výdeje dle dohody s ředitelem školy. Tato doba může být během roku upravena.

 

7. Pokyny pro strávníky

V objektu jídelny je zakázáno kouření. Dále je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata.

 

Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují.

K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna v přízemí. Jídelna neručí strávníkům za cennosti v prostorách šatny a jídelny odložené.

 

Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně. Dodržují řád školní jídelny, dbají na kulturu stolování, řídí se pokyny obsluhujícího personálu a osob vykonávajících dozor.

Dozor nad žáky po dobu výdeje je zajišťován učiteli školy. Dozor má právo napomenout žáky v případě jejich nevhodného chování. Za opakované či hrubé porušení kázně může být žák ze stravování vyloučen.

 

Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru ve výdejně.

 

Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí. Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle ad.).

Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.

Za škodu ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada.

 

8. Ostatní

Provozní řád je umístěn na nástěnce vedle jídelního lístku v každé výdejně, na webových stránkách školy, v ředitelně školy a v kanceláři školní jídelny.

Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

 

 

Kartáková Pavla

vedoucí školní jídelny

Odkazy

 

elektronická žákovská knížka
a administrativa

zsazus.bakalari.cz

mobilní aplikace stahujte z Google Play / App Store


 

Klasifikace ZUŠ
(přístup pro učitele, založíme na vyžádání - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
)


 

ZŠ a ZUŠ K. Vary na Facebooku
facebook.com/ZSaZUSKarlovyVary


logo moodle

e-learningový portál ZŠ a ZUŠ KARLOVY VARY:
moodle.zsazus.czstrava logo 

on-line objednání stravy ve ŠJ
www.strava.cz/istravne/
(kód školy: 0667) stvlogo

SCHOOL TV - kanál na YouTUBE


 


 

 

 

JSN Cube template designed by JoomlaShine.com